• ภาษาไทย
    • English

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 221-14

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครั้งที่ 221 – 14/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565