• ภาษาไทย
    • English

SDG 14: Life Below Water

มทร. ศรีวิชัย วิยาเขตตรัง ขับเคลื่อน "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 14" สนองตอบนโยบายองค์การสหประชาชาติ หวังเข้าสู่การจัดอันดับของ Time Higher Education (THE)

14 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มทร.ศรรีวิชัย พร้อมด้วย ดร.ลมุล เกยุรินทร์ น.ส.สุชาดา บุญโท งานวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (SDG 14: Life Below Water) ได้ร่วมหารือดำเนินงาน ตามนโยบายการเพื่อสร้างการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ให้การสนับสนุนทุกช่องทางเพื่อผลักดันให้การดำเนินการลุล่วงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 14 เช่น การสร้างความรู้และสร้างจิตอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ค่ายเยาวชน การเยี่ยมชม RUTS Trang Aquarium และการร่วมมือกับหน่วยภายนอก เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จ.ตรัง เพื่อเป็นสถานที่ช่วยเหลือ รักษา พยาบาลสัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน และเต่าทะเล และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญ และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) โครงการ (Project) และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (SDG 14: Life Below Water)

โดยการจัดกิจกรรมการลดขยะในทะเล การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การจัดตั้งธนาคารปูม้าซึ่งจากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ทำให้สามารถนำมาเป็นหลักฐานและสามารถนำเข้าสู่ระบบการประเมินเพื่อการจัดอันดับของ Time Higher Education (THE) ทำให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงนโยบายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และขับเคลื่อนเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับการจัดอันดับของ Time Higher Education (THE) ตามหลักเกณฑ์ของ Impact Ranking/ Time Higher Education (THE) โดยสามารถติดตามการดำเนินการเป้าหมายการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (SDG 14: Life Below Water