• ภาษาไทย
    • English

Workshop Microplastic

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับเกียรติและการสนับสนุนอุปกรณ์โดย Prof. Kou Ikejima มหาวิทยาลัย Kochi ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Microplastic in coastal zone ในระหว่างวันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล ที่สนใจทำปัญหาพิเศษเกี่ยวกับไมโครพลาสติก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ธารางกูร เป็นที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS