• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อ : การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 แบบโควตาพิเศษ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2565

 

ประกาศ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 แบบโควตาพิเศษ ระหว่างวันที่  24 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2565 

(ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565)

แนบไฟล์เอกสาร: