• ภาษาไทย
    • English

พัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตารจารย์สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวเปิดโครงการ และมี นางสาวพิชญา ห้าหยัง และนายชัยวัฒน์  หอยสังข์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง Self Access อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS