• ภาษาไทย
    • English

นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และศึกษาดูงาน โครงการ E- Asia project: Assesmet on Genetic Diversity and Reproductive Biology of Carangid Fishes for Sustainable Use and Conservation ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ร่วมมือกันหลายประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา ณ TOHOKU University, Sendai ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17-23 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS