• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

 

นางสาวสุภารรรณา วงษ์พิพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ชั้นปีที่2 (เทียบโอนผลการเรียน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ซึ่งเป็นนักศึกษาโครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ รุ่นที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานและพัฒนาศักยภาพ เพื่อการศึกษาต่อของนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาทุนฯ 2565 โดยมีนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ รุ่นที่ 2 – 4 จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม  ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี และ โรงแรมเซนทารา แกรนต์แอ เซ็นทรัสเวิลต์ กรุงเทพฯ 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS