• ภาษาไทย
    • English

เปิดฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งศรีวิชัย ตรัง

 

ตามความร่วมมือทางวิชาการการเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง Super PL ระหว่าง บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การอนุบาลลูกกุ้ง Super PL ในพื้นที่ 17 ไร่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
.
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจสัตว์น้ำ CPF พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะทำงาน ร่วมพิธีเปิด “ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งศรีวิชัย ตรัง” ตั้งอยู่เลขที่ 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด  อ.สิเกา จ.ตรัง 
.
ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการการเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง Super PL โดยได้มีการร่วมพูดคุยแนวทางกระบวนการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงกุ้งเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรและสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
.
ด้านนาย สาธร แทบทับ ผู้จัดการฟาร์ม กล่าวว่า ฟาร์มอนุบาลลูกกุ้งศรีวิชัย ตรัง ได้ทำการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม Super PL โดยมีข้อดีคือ ลดความเสี่ยงเรื่องโรคอีเอ็มเอส ลดระยะเวลาการเลี้ยง ได้ผลผลิตเร็ว และเพิ่มอัตรารอดสูงกว่าการเลี้ยงแบบเดิม

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS