• ภาษาไทย
    • English

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนห้วยยอด ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 และ 6 ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2565  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2565 เป็นการปฏิบัติการแอนโทไซยานินในพืช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ วัฒนกุล เป็นวิทยากรบรรยาย การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของปลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา วัฒนกุล เป็นวิทยากรบรรยาย , การสกัดสารสำคัญจากพืชป่าชายเลนและการตรวจสอบโดยวิธีทางเคมี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี วิทยา เป็นวิทยากรบรรยาย , การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS