• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมเชิงรุกด้านเป้าหมายที่ 14

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ วิรัชวงศ์ และทีมคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  จัดโครงการให้ความรู้ด้านการศึกษาระบบนิเวศและการปลูกฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลให้กับนักเรียนและอาจารย์ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ จำนวน 120 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรุกเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ด้านเป้าหมายที่ 14 (SDG 14: Life below water) ที่มีเป้าประสงค์เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development) ซึ่งตอบสนองกับนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RUTS) ที่สนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยมีกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) , กิจกรรรมการบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล และเทคนิคการศึกษาระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในแหล่งหญ้าทะเล โดยมีนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการแนะนำความรู้ให้กับเยาวชน , กิจกรรมฝึกปฏิบัติการปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเล โดยทีมวิทยากรและนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นผู้แนะนำและสาธิตวิธีการการปลูกหญ้าทะเลรูปแบบใหม่

โดยสรุปโครงการการที่ดำเนินการในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ในด้านการปลูกฝังจิตสำนึกด้านเป้าหมายที่ 14 (SDG 14: Life below water) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน โดยเยาวชนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในการปลูกฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งเป็นทรัพยากรชายฝั่งที่สำคัญของจังหวัดตรังในด้านเป็นแหล่งอาหารของพะยูน

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS