• ภาษาไทย
    • English

เสม็ดขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 31

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง มทร.ศร๊วิชัย วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรังประธานในพิธีกิจกรรมเสม็ดขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยผู้บริหารอาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมการเสม็ดขาวสัมพันธ์ ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี จากการเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเมื่อปี 2534 ในอดีต คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ดำเนินการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น ในจังหวัดตรัง นับจากนั้นกิจกรรมเสม็ดขาวสัมพันธ์ จึงได้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเสม็ดขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 31

โดยความร่วมมือของสโมสรนักศึกษาทั้งสามสังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความสามัคคี สร้างความอบอุ่นและประทับใจ นำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่การเล่นกีฬาพื้นบ้านมีการแบ่งกลุ่มสีนักศึกษาเป็น 6 กลุ่มสี ได้แก่ สีชมพู สีฟ้า สีม่วง สีเขียว สีเหลือง สีแดงแต่ละกลุ่มมีทุกสังกัด จัดให้มีการแข่งกีฬา 5 ชนิดประกอบด้วยการแข่งขันแชบอล วิ่ง 3 ขา เก้าอี้ดนตรี วิ่งซุปเปอร์แมน และเหยียบลูกโป่ง สร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 

จากนั้นเมื่อเวลา 16.30 น. ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ และผู้ข้อมือเพื่อรับพรจากครูอาจารย์ รวมถึงรุ่นพี่นักศึกษา สืบทอดประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมให้มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ มีความเป็นหนึ่งเดียวกันรู้จักการให้อภัย มีน้ำใจต่อกัน การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดี จากงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์     

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS