• ภาษาไทย
    • English

ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า ฯ

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จนส่งผลกระทบต่อการเรียน เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1/2565 และภาคการศึกษาที่ 2/2565 เพื่อช่วยเหลือค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์เดือนรุ่ง ช่วยเรือง รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ราย นางสาวศรสวรรค์ แสวงสุข นักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทียบโอนผลการเรียน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS