• ภาษาไทย
    • English

สัมมนาผู้นำนักศึกษาและจัดทำแผน ฯ

 

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้จัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติงานชมรม ปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง พล. 1202 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง โดยมีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการวางแผน การดำเนินงานตามแผน การติดตามการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเพื่อสร้างความเป็นผู้นำนักศึกษาที่ดี และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของนักศึกษา พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยน แนวคิด และขบวนการทำกิจกรรม PDCA ร่วมกับตัวแทนของชมรมภายใต้สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS