• ภาษาไทย
    • English

วิทย์-ประมง ร้อยหัวใจจิตอาสา ครั้งที่ 2

 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม วิทย์-ประมง ร้อยหัวใจจิตอาสา ครั้งที่ 2 

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวิทย์-ประมง ร้อยหัวใจจิตอาสา ครั้งที่ 2 ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังหัวใจจิตอาสาให้แก่นักศึกษาในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ณ วัดไม้ฝาด ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง รับผิดชอบพื้นที่โดยนักศึกษานับถือศาสนาพุทธ และมัสยิดบ้านนาหละ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวดตรัง รับผิดชอบพื้นที่โดยนักศึกษานับถือศาสนาอิสลาม

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS