• ภาษาไทย
    • English

คณะวิทย์ฯ ประมง ร่วมออกบูธและรับธง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวเมริสา พรมสมบัติ นางสาวกุลณัฐ ด้วงรัตน์ นางสาวพิไลวรรณ ดีหลิว และ นางสาวชญานิตย์ ทิพเศษ เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการแนะนำคณะฯ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 7 (The 7th Marine Science Conference) ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อทะเลที่ยั่งยืน (Science, Technology and Innovation for Sustainable Seas) ระหว่างวันที่ 5 - 7กันยายน 2565 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  โดยนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับประสบการณ์ในการนำเสนอบูธนิทรรศการ เสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลนอกห้องเรียน รวมถึงได้มีประสบการณ์จริงในการเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นเอกฉันท์โดยสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยในการเจ้าภาพการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 8 ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในอีก 2 ปีข้างหน้า

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS