• ภาษาไทย
    • English

พัฒนาแผนงานและคำเสนอของบประมาณ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการพัฒนาแผนงานและคำเสนอของบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ 

พร้อมทั้งรับชมคลิปวิดีโอ Motion Graphic แผนยุทธศาสตร์ฯ 5 ปี ระยะที่ 2 และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 5 ปี และมี อาจารย์เดือนรุ่ง ช่วยเรือง หัวหน้าสำนักงานคณบดี นำเสนอการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 7-S Framework และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก PESTEL Analysis 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS