• ภาษาไทย
    • English

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 

ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมชายหาด โดยมี คณาจารย์จากหลักสูตรการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง การศึกษาระบบนิเวศป่าบก ป่าชายเลน และป่าชายหาด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS