• ภาษาไทย
    • English

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 13

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีกับกับนักกีฬาทุกคนที่ได้เหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 13 “ศรีวิชัยเกมส์ " 2 เหรียญเงิน  และ  3 เหรียญทองแดง ดังนี้

- เหรียญเงิน - เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง 
นางสาวขวัญชนก ตอพล 
นางสาวปานไพลิน หนูเซ่ง 
นางสาวเสาวลักษณ์ คงแก้ว

 
-เหรียญเงิน - เทเบิลเทนนิส บุคคล คู่หญิง
นางสาวปานไพลิน หนูเซ่ง 
นางสาวเสาวลักษณ์ คงแก้ว 


- เหรียญทองแดง  - เทเบิลเทนนิส คู่ผสม
นางสาวขวัญชนก ตอพล
นายอภิสิทธิ์ เวชประสิทธิ์


- เหรียญทองแดง - เทเบิลเทนนิส บุคคล เดี่ยวหญิง
นางสาวเสาวลักษณ์ คงแก้ว 


- เหรียญทองแดง - กรีฑา กระโดดไกลเดี่ยวหญิง
 นางสาวชลิดา จิตรหลัง