• ภาษาไทย
    • English

RUTS-Curtin University

 

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมคณะผู้บริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ วิรัชวงศ์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกับ Prof. Kevin Fynn  (Director, Industry Engagement) ผู้บริหารของ Curtin University Prof. Ravi Fotedar ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sustainable aquaculture และ ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร (Adjunct Professor-Curtin University) หัวข้อ RUTS/Curtin Follow-up discussions ด้านการพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการขอรับทุน New Colombo Plan (NCP) สำหรับนักศึกษาจาก Curtin university มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและทักษะวิชาชีพ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในปีหน้า 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS