• ภาษาไทย
    • English

การศึกษาระบบนิเวศทางทะเล

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการ “การศึกษาระบบนิเวศทางทะเล” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง  ในวันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS