• ภาษาไทย
    • English

คณบดี เข้าพบประมง จังหวัดกระบี่

 

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมคณะอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์เดือนรุ่ง ช่วยเรือง หัวหน้าสำนักงาน และอาจารย์นัทธ์หทัย เครบส์ เข้าประชุมร่วมกับนายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ นางพรพิมล เกื้อกากร ประมงอำเภอคลองท่อม และนายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง โดยคณบดีฯ นำเสนอผลงานวิจัยของโครงการนวัตกรรมโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมงในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันตอนล่าง ที่สามารถมาหนุนเสริมภารกิจของประมงจังหวัดกระบี่ ในการพัฒนาศักภาพ เพิ่มมูลค่าของสินค้าประมง และเพิ่มช่องทางการตลาด รวมทั้งการวางแผนพัฒนาโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนร่วมกันในอนาคต 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS