• ภาษาไทย
    • English

รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน (อพ.สธ.)

 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป และ อ.กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมประชุมและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ระยะ 6 เดือน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) เป็นผู้เจัดประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565


โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และโครงการที่รายงานความก้าวหน้าจากคณะ ฯ มีทั้งหมด 2 โครงการ คือ 1.โครงการเห็ดเสม็ดในป่าเสม็ดขาวและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มี ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 2. โครงการการใช้ประโยชน์สารให้สีจากเปลือกเสม็ดแดงเพื่อเพิ่มความเข้มสีไข่แดงของสัตว์ปีก อ.กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 
สมัครเรียน >> https://admission.rmutsv.ac.th
Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS