• ภาษาไทย
    • English

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2564

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ชุตินุช สุจริต อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง ได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2564" ในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 ซึ่งเวียนมาครบรอบปีที่ 3 มีผู้ได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรี อว. จำนวน 14 ราย และข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 82 ราย 


และในนามของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรของ อว. วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ นอกจากเมื่อวันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือนไทย และในวันนี้ 2 พฤษภาคม กระทรวง อว. ได้ครบรอบการสถาปนากระทรวง 3 ปี กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของงานฉลองครบรอบสถาปนา ผมเชื่อว่าด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นของบุคลากรของกระทรวง อว. ทุกท่านที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จะสามารถพัฒนาทางด้านการอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงอย่างต่อเนื่องและเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ผมขอฝากบุคลากรทุกท่านที่มีบทบาทสำคัญและเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความขยันอดทน เสียสละ ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมในการร่วมผลักดันให้กระทรวง อว. ประสบความสำเร็จและเป็นพลังในการยกระดับประเทศไทยให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น สร้างอนาคตให้กับประเทศนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 
สมัครเรียน >> https://admission.rmutsv.ac.th
Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS