• ภาษาไทย
    • English

ดูงานเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤดี  พิชัยรัตน์ และ ดร.นัฎฐา  คเชนทร์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ในสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยคณะกรรมการชุดขับเคลื่อนการเข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เข้าศึกษาดูงาน “เครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อขอเข้าร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2565 ณ เครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการชุดขับเคลื่อนเข้าร่วมศึกษาดูงาน ดังนี้
เยี่ยมชม โรงงานต้นแบบด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร Pilot Plant ณ Factory Classroom คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และทีมงานให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการสร้างโรงงานต้นแบบพร้อมทั้งพาเดินชม ห้องปฏิบัติการต่างๆ และ facility ต่างๆภายในโรงงาน, เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบอาหาร ด้าน future food lab ณ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร และทีมงานคอยให้การต้อนรับและบรรยายลักษณะ กระบวนการทำงานของโรงงานต้นแบบด้านการเรียน การสอน การจัดคอร์สอบรมที่เกี่ยวกับด้านอาหารต่าง ๆ 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS