• ภาษาไทย
    • English

นวัตกรรมงานศิลป์วิสาหกิจวัฒนธรรม

 

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการสืบสานนวัตกรรมงานศิลป์วิสาหกิจวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กับชุมชน นำผลงานหรือนวัตกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์งานศิลป์สู่การใช้ประโยชน์ และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานหรือนวัตกรรมงานศิลป์สู่สาธารณชน 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายนิกร ทองหอม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มาร่วมเปิดโครงการต้อนรับบุคลากร และนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก และผ้ามัดย้อม ผ่านตัวละครลิเกป่า เพื่อสืบสานนวัตกรรมงานศิลป์วิสาหกิจวัฒนธรรม มีรูปแบบกิจกรรม ทั้ง Online และ On-site โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านพรุจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดย คุณจิรวดี พูดเพราะ วิทยากรจากกลุ่มสตรีผ้าบาติกบ้านพรุจูด

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS