• ภาษาไทย
    • English

มอบถ้วยรางวัล Bronze Award

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรรางวัล Bronze Award  ให้กับ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง จากผลงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการเลี้ยงหอยนางรมแบบความหนาแน่นสูง ที่ได้ร่วมกิจกรรมในงาน “มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔” (Regional Research Expo and Inventor's Day 2021) ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 


โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักวิจัย ผลงานเรื่อง นวัตกรรมการเลี้ยงหอยนางรมแบบความหนาแน่นสูง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการพัฒนาการเลี้ยงหอยนางรมแบบความหนาแน่นสูงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มน้ำปะเหลียน ตำบลวังวนอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ภายใต้กรอบวิจัย ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563 สนับสนุนทุนการวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)


Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS