• ภาษาไทย
    • English

ทุนการศึกษาองค์การสะพานปลา

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางวลัยพร สงเสน นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นายกษิดิษฐ์ สงหนู นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้นปีที่ 3 ได้เข้ารับตั๋วแลกเงินทุนการศึกษา ประเภทเงินอุดหนุน ทุนการศึกษาด้านการประมง ประจำปี 2564 จำนวนเงิน 12,000 บาท ขององค์การสะพานปลา โดยได้รับเกียรติจาก นายธันยากร กลับดี รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ให้เกียรติมอบตั๋วแลกเงินทุนการศึกษาขององค์การสะพานปลา และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว


องค์การสะพานปลา สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2564 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 12,000 บาท ให้แก่ผู้มีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ใน 13 สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับประมง เป็นบุตรชาวประมง มีฐานะยากจน มีผลการศึกษาในเกณฑ์ที่ดี ไม่ต่ำกว่า 2.75

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS