• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษา คว้ารางวัล “แก้วมณีเมขลา”

 
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ส่งมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “แก้วมณีเมขลา” เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การประมง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และแผ่นซีดี รางวัล “แก้วมณีเมขลา” เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้กับ นางสาวกัญญารัตน์  ตี่ฮ้อ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ ชั้นปีที่ 4 สาขาเด็กและเยาวชนจิตอาสา และนางสาวศิริญาภรณ์ พันธ์ศิริ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ ชั้นปีที่ 3 สาขาด้านการศึกษาดีเด่น
 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์เดือนรุ่ง ช่วยเรือง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา เพื่อเป็นเกียรติ เป็นศรึ เป็นความภาคภูมิใจของสถาบัน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
 
รางวัล “แก้วมณีเมขลา” เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเอง เพื่อเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยมีสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ได้ดำเนินจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม อันแสดงถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้าใจค่านิยมและปลูกฝังจิตสำนึก รวมถึงกระตุ้นให้สังคมตื่นตัวต่อความสำคัญของเด็กและเยาวชน