• ภาษาไทย
    • English

ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดกิจกรรม ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นประธานกล่าวมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต และมี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้เกษียณอายุราชการ ลำดับต่อมา รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐทิตา โรจน์ประศาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม และผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญ โชคสวัสดิกร กล่าวแสดงความรู้สึกและรับมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564