• ภาษาไทย
    • English

งานมุทิตาจิตแค่ผู้เกษียณอายุราชการ

 

วันที่ 23 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวยินดีและแสดงความรู้สึก โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐทิตา โรจน์ประศาสน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS