• ภาษาไทย
    • English

มอบถุงยังชีพ ต.เขาไม้แก้ว

 

วันที่ 25 กันยายน 2564 ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  ได้มอบหมายให้  ผศ. ดร. ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ. ดร. วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มอบถุงยังชีพ โดยได้เดินทางไปยังบ้านแหลมมะขาม บ้านแหลมไทร และบ้านทุ่งทอง ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จังหวัดตรัง เพื่อเป็นกำลังใจมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 5 โดยนายวิรุฬ วาราช  ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านแหลมมะขาม  เป็นตัวแทนในการรับมอบถุงยังชีพ จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง บ้านแหลมไทร ณ จุด บริเวณรอบต่อทางเข้าหมู่บ้าน โดยนายวสันต์ เตะเซ็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านแหลมไทร เป็นตัวแทนในการรับมอบถุงยังชีพ  และได้เดินทางไปยัง บ้านทุ่งทอง โดยมี นายพงษ์พันธ์ ทองสลับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7 บ้านทุ่งทอง ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง เป็นตัวแทนในการรับมอบถุงยังชีพ จากการสอบถามพบว่า ประชาชนในหมู่บ้านบางส่วนมีสมาชิกในบ้านเป็นเด็กและเยาวชนอยู่อาศัย  อยู่ในบ้านเพียงลำพัง เนื่องจากผู้ปกครองติดเชื้อ COVID -19 ต้องแยกไปรักษาตัว และกักตัวยังสถานที่ ที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ จากการรวบรวมกำลังทุนจากบุคลากรในหน่วยงาน ได้จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID19 ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งหมด 70 ชุด เพื่อเป็นเป็นการช่วยเหลือ และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อผ่านพ้นสถานการณ์ COVID 19 ไปได้ด้วยดี