• ภาษาไทย
    • English

บรรยายพิเศษ การเลี้ยงหอยนางรม

 

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการประมง มหาลัยวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ดำเนินจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในทักษะวิชาการและเกิดทักษะวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัชชา ชูเสียงแจ้ว อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การอบรมเชิงปฏิบัติติการ การเลี้ยงหอยนางรม” ในช่วงเวลา 08.30 -12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting