• ภาษาไทย
    • English

ประสบการณ์การจัดการประมง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์  รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร อนันตสุข อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับเกียรติจาก นายกลศกร รัตนมนตรี อดีตหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายและแชร์ประสบการณ์ ในหัวข้อ “ประสบการณ์การจัดการประมง ภายใต้บริบทกฎหมายประมงใหม่: พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558” ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ  การประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียน และการทำงานในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564