• ภาษาไทย
    • English

แนะแนวศึกษาต่อ รร.สภาราชินี

 
งานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดรายการ RUTS Talk “เล่าเรื่อง ราชมงคลตรัง” ให้กับ น้อง ๆ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยมี นางเพชรรัตน์ ศิริไพศาล นางสาวนภสร ขุนทอง เป็นพิธีกรดำเนินรายการ และสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง แนะนำหลักสูตร ลักษณะการเรียนการสอน คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting และ Facebook LIVE ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564