• ภาษาไทย
    • English

การประชุมพิเศษครั้งที่ 3

 

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมคณะผู้บริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ วิรัชวงศ์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมร่วมกับ Professor Kevin Fynn  (Director, Industry Engagement) ผู้บริหารของ Curtin University Prof. Ravi Fotedar ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sustainable aquaculture และ ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร (Adjunct Professor-Curtin University) เรื่องแนวทางความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน (Sustainable aquaculture) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับ Curtin University

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS