• ภาษาไทย
    • English

คณบดี มอบใบประกาศเกียรติคุณ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และหัวหน้าสำนักงานคณบดี มอบใบประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง และ นางสาวกัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัล GOLD MEDAL ผลงานนวัตกรรม เรื่อง 3 – LAYERS SLIDING PLASTIC MESH NETS FOR OYSTER CULTURE SYSTEM จากการแข่งขัน INTERNATIONAL INVENTION INNOVATION COMPETITION IN CANADA, ICAN 2021 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS