• ภาษาไทย
    • English

วาดภาพ 3ป. (เปิด ปรับ เปลี่ยน)

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 - 20 สิงหาคม 2564 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ดำเนินจัดโครงการสืบสานประเพณีสัมพันธ์น้องพี่ วิถีวิทย์-ประมง กิจกรรมวาดภาพ 3ป. (เปิด ปรับ เปลี่ยน) โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี จตุพล สิริเมืองจินดา (อ.เบลล์) เป็นวิทยากรพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการ และเกมส์นันทนาการ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ตั้งแต่เวลา 17.00 - 19.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting