• ภาษาไทย
    • English

สัมภาษณ์พิเศษ: หัวหน้าโครงการฯ

 
วันนี้ (27 สิงหาคม 2564) รองศาสตราจารย์ณัฐฑิตา โรจนะประศาสน์ หัวหน้าโครงการหลักสูตรอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล สำหรับโรงเรียนชายฝั่งจังหวัดตรัง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ให้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการผ่านรายการ เวทีคนตรัง ออกอากาศโดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง (สวท.ตรัง) สัมภาษณ์โดย นางสาวยอยศพร อรรคไกรสีห์ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ณัฐฑิตา โรจนะประศาสน์ กล่าวว่า สำหรับโครงการหลักสูตรอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล สำหรับโรงเรียนชายฝั่งจังหวัดตรัง 8 โรงเรียนชายฝั่ง (โรงเรียนบ้านเกาะลิบง โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์โรงเรียนบ้านมดตะนอยโรงเรียนบ้านน้ำราบ โรงเรียนบ้านหาดยาวและโรงเรียนบ้านพระม่วง) เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรม ทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังภายใต้การดำเนินงาน 6 เวที 4 งาน ตั้งแต่ "ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ" เป็นที่น่าพึงพอใจสามารถนำไปใช้ในกระบวนการสอนได้ เพื่อสร้างความตระหนักของครูผู้สอนถึงความจำเป็นที่ต้องจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล โดยเชื่อมโยงประเด็นกับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรท้องถิ่น สามารถถอดบทเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ แบบ Active Learning อย่างมีคุณภาพบรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดหน่วยบูรณการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี หลังจากนั้น คุณครูที่เข้ารับการอบรมจาก 8 โรงเรียน นำเสนอจากการสอนและนิเทศน์การสอนผ่านป้ายนิทรรศการเพื่อสรุปรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วย หลักสูตรท้องถิ่นหน่วยบูรณาการอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล ตั้งแต่กระบวนการที่ 1 จนนำสู่กระบวนการสอนในชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อนำสู่เรียนรู้ผลงานเพื่อครู
 
ชมการสัมภาษณ์ย้อนหลัง "รายการเวทีคนตรัง"  สวท.ตรัง  ได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=51ExI69h6mA