• ภาษาไทย
    • English

ประชุมจัดทำโมเดลธุรกิจ จ.สูตล

 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโมเดลธุรกิจ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 "Pakbara Village Destination" ภายใต้โครงการนวัตกรรมโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมงในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันตอนล่าง  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมโมเดลธุรกิจที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจประมงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดย ดร.สุพรรณี เขียวชอุ่ม เป็นวิทยากรในการวิเคราะห์ Business Model Canvas (BMC) ของปากบารา ภายใต้หัวข้อการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า (Customer segment) ซึ่งมีประธานสภาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง วิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปากบารา วิสาหกิจชุมชนปากน้ำซีแอนด์ฟิชชิ่งทัวร์ ประธานไกด์อาสาตำบลปากน้ำ ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร การท่องเที่ยว พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ