• ภาษาไทย
    • English

อนุสิทธิบัตร : ชุดอุปกรณ์ควบคุมฯ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สาวะอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร 17237 ชุดอุปกรณ์ควบคุมปริมาณตะกอนสำหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ โทร 081 – 0934495 หรือ Email: aneak.ene@gmail.com

บัดนี้ งานทรัพย์สินทางปัญญาฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า คำขอยื่นจดอนุสิทธิบัตรดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นและตรวจสอบสถานการณ์คุ้มครองผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ได้จาก https://bit.ly/2XM2RzU