• ภาษาไทย
    • English

ค่ายวิทย์ฯ รร.วังวิเศษ จ.ตรัง

 

วันที่ 7เมษายน 2564 ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการเปิดการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางทะเล พร้อมด้วย อาจารย์ประจำคณะ เข้าร่วมต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นนักเรียนห้องพิเศษ เน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science Math ability (SMA) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน พร้อมด้วย คุณครูผู้ควบคุม จำนวน 3 ท่าน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาการมีจิตวิทยาศาสตร์ หลังจากพิธีเปิดนักเรียนจะแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เทคนิคการการผลิตน้ำสะอาด (สายน้ำมหัศจรรย์) โดย อ.กัตตินาฎ สกุลสวัสดิพันธ์ , การผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกลิ่นพืชจากธรรมชาติ โดย ดร.ขวัญตา ตันติกำธร