• ภาษาไทย
    • English

ค่ายวิทยาศาสตร์ รร.ห้วยยอด

 

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผศ.สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการเปิดการจัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ประจำคณะ เข้าร่วมต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นนักเรียนห้องพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 71 คน พร้อมด้วย คุณครูผู้ควบคุม จำนวน 4 ท่าน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กิจกรรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาการมีจิตวิทยาศาสตร์ หลังจากพิธีเปิดนักเรียนจะแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เชิงสะเต็มศึกษา โดย ผศ.วัฒนา วัฒนกุล และ ผศ.อุไรวรรณ วัฒนกุล , สิ่งแวดล้อมชายหาด โดย ดร.ขวัญตา ตันติกำธร

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS