• ภาษาไทย
    • English

smartphone แหล่งหญ้าทะเล

 

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ  วิรัชวงศ์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  เป็นประธานในการเปิดการจัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมด้วย อาจารย์ประจำคณะ เข้าร่วมต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คน ณ อาคารพันตรีเพียรจรรย์สืบศรี เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน หลังจากพิธีเปิดนักเรียนจะแบ่งฐานการเรียนรู้ คือ ชีววิทยาและการจำแนกชนิดหญ้าทะเล , การประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล , การประยุกต์ใช้ smartphone แสดงพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล และการฝึกภาคสนามประเมินสถานภาพและการประยุกต์ใช้ smartphone แสดงพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS