• ภาษาไทย
    • English

ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง บริการวิชาการ “โครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรพร  ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวนทั้งสิ้น 89 คน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564 เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ระบบนิเวศชายหาดกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดย อ.อุทร เจริญเดช , ความรู้ทางด้านวิชาฟิสิกส์ :โต๊ะแรง โดย อ.ดร.นิภาพร ช่วยธานี ,การเตรียมสารละลาย และการไทเทรตกรด-เบส โดย ผศ.สุนันทา ข้องสาย  ,เทคนิคการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์สำหรับการคำนวณฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์และสถิติ โดย อ.ดร.สุดคนึง ณระนอง ,เซลล์กัลป์วานิก และเซลล์อิเลคโทรไลต์ โดย ผศ.ดร.ลักษมี วิทยา, ไฟฟ้าสถิต: สนามไฟฟ้าและเส้นสมศักย์ โดย อ.ดร.ธเนศ สินธุ์ประจิม,  สีสันเม็ดเลือด โดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ และ นักสืบชายหาด โดย ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ์ และ อ.ดร.ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์ 
เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นยังสร้างความสนุกสนาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ อีกด้วย