• ภาษาไทย
    • English

ประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเกียรติยศ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีกับ นายจิระศักดิ์ บัวจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเกียรติยศ”ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562” จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เข้ารับประกาศนียบัตรเกียรติยศ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ อาคารมหามุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์อุทร เจริญเดชอาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง เป็นผู้ดูแลนักศึกษาในการเข้ารับประกาศนียบัตรในครั้งนี้

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS