• ภาษาไทย
    • English

โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการให้กับโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีนักเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และศิลป์-คำนวณ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 89 คน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการปฏิบัติการทดลอง เพิ่มเติมความรู้จากการเรียนการสอนในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง