• ภาษาไทย
    • English

ห้องเรียนพิเศษ รร.ห้วยยอด จ.ตรัง

 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีนีกเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 35 คน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาการมีจิตวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1. “หมู่ฟังก์ชั่นกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ลักษมี วิทยา
2. “เนื้อเยื่อพืช” วิทยากรโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ 
3. “การตรวจวัดคุณภาพอากาศ” วิทยากรโดย ผศ.นุชนาฏ นิลออ
4. “คลื่นเสียง” วิทยากรโดย ดร.ธเนศ สินธุ์ประจิม