• ภาษาไทย
    • English

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐทิตา โรจน์ประศาสน์ หัวหน้าโครงการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานสาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และ ผศ.จันทรา อุ้ยเอ้ง หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป และอาจารย์เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ สสวท. จำนวน 27 คน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะประสบการณ์กับสถาบันอุดมศึกษา มีทักษะในการปฏิบัติและเทคนิคการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและปลอดภัยสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปสู่การทำโครงงานและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมเป็นบรรยากาศในห้องเรียนห้องปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจจริงภายใต้กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเล็ก ซึ่งมีการกำหนดหัวข้อและการออกแบบงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาชนิดของภาชนะที่มีผลต่อจำนวนและชนิดของลูกน้ำยุงบริเวณหาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง 

Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS