• ภาษาไทย
    • English

ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ (ม.ศ.ว.)

 
วันนี้ (19 ตุลาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี ฉินนานนท์ หัวหน้าโครงการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานสาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางปัญจรัตน์ โอทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา อุ้ยเอ้ง หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป และอาจารย์เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 84 คน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะประสบการณ์กับสถาบันอุดมศึกษา มีทักษะในการปฏิบัติและเทคนิคการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปสู่การทำโครงงานและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ลักษณะกิจกรรมจะแบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยนักเรียนจะเข้ารับความรู้และทักษะการปฏิบัติในรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ทั้งบรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และลงพื้นที่สำรวจจริง กิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง โดยมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง กิจกรรมแบ่งกลุ่มนักเรียน 4 กลุ่ม โดยนักเรียนจะเข้ารับความรู้และทักษะการปฏิบัติในรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ทั้งบรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และลงพื้นที่สำรวจจริง ดังนี้ กลุ่มที่ 1 การเตรียมสารละลายและการไตเตรตกรด-เบส  โดย ผศ.สุนันทา ข้องสาย  ,  กลุ่มที่ 2 สนุกคิดกับคณิตศาสตร์นอกห้องเรียน  โดย ดร.อนันตนิจ ชุมศรี  ,  กลุ่มที่ 3 การศึกษาสรีระภายนอกและภายในของปลิงทะเล  โดย อ.อุทร  เจริญเดช  ,  กลุ่มที่ 4 ความเร่งโน้มถ่วงโลก  โดย ดร.นิภาพร ช่วยธานี