• ภาษาไทย
    • English

พัฒนาครูสู่ผู้เรียน ทักษะปฏิบัติ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการบริการวิชาการโดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับโรงเรียนบ้านหัวหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง : พัฒนาครูสู่ผู้เรียน ทักษะปฏิบัติสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ถึง 2 กันยายน 2563 โดยมีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นวิทยากรฝึกทักษะในด้านต่าง ได้แก่ 1. ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ กับกิจกรรม “แปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง” 2. ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ กับกิจกรรม“การผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ” 3. ทักษะทางด้านสิ่งแวดล้อม “เปเปอร์มาเช่ สิ่งประดิษฐ์รักษ์โลก” ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวหิน จำนวน 40 คน ณ อาคารอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง